Vores Galloway kvæg plejer naturen

Galloway kvæg til beskyttelse af naturarealer med effektiv afgræsning på mange forskellige biotoper og naturområder.

Vi tilbyder ekstensive Galloway kvæg til afgræsning af arealer med genstridige vækster. En god ekstensiv race, der kan gå ude hele året og passe på din natur. Vores kvægrace er nøje udvalgt til ekstensiv produktion på ekstensive arealer, naturbeskyttelses områder Natura 2000 og §-3 områder .m.m.

Mangler du Galloway kvæg til afgræsning, kan vi måske være en samarbejdspartner.

 
 

Naturpleje

Beskyttelse af naturarealer med effektiv afgræsning med Galloway kvæg på mange forskellige biotoper og naturområder.

Galloway racen

Galloway tyren kan veje fra 750 til 900 kg og få en højde på 128 cm, køerne vejer fra ca. 450 til 600 kg og har en højde på 120 cm.

Samarbejdspartner

Vi takker vores samarbejdspartner som vi er meget glade for at have indgået gode samarbejds aftaler med.

 
 

Hvorfor naturpleje

I historisk tid har hederne, engene og overdrevene spillet en væsentlig rolle i den enkelte bedrifts foderforsyning gennem året. Flere af disse naturtyper er dannet og har den naturtilstand og diversitet, netop fordi arealerne har været udnyttet med ekstensiv landbrugsdrift. Derfor kaldes disse naturtyper også halvkulturarealer og er en del af det danske kulturlandskab.
Landbrugets incitament til at udnytte de lysåbne arealer er i løbet af de sidste 50 år blevet mindre. Først forsvandt arealernes betydning som foderforsyningen, derefter forsvandt de økonomiske incitamenter til at lade dyr afgræsse arealerne. Siden har EU's regler for plantedækket været medvirkende til, at en del arealet bliver taget ud af drift.
Disse halvkulturarealer er ofte ikke længere vigtige eller attraktive for landbruget. Af hensyn til at sikre den biologiske mangfoldighed er der i samfundet et ønske om, at disse naturtyper skal bevares som halvkulturarealer.
Det er således i dag i høj grad, en politisk beslutning, hvorvidt plejen af disse halvkulturarealer skal prioriteres.
Afgræsning med robuste kreaturer er et vigtigt element i naturplejen. Hos os bruger vi Galloway kvæg en god extensiv race..
Interessen for at udføre naturpleje med kødkvæg er stor i Danmark. Udfordringer ved at lave naturpleje er at få en fornuftig økonomi for ejeren af kvæget. Oftest er ejeren af arealet ikke den samme som den landmand, der har kvæget. En del af de større græsarealer, der skal plejes, er offentligt ejet af Skov- og Naturstyrelsen eller kommunerne. Disse græsarealer har oftest ikke nogen værdi til korndykning og er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

 

Naturpleje en fordel for naturen og dig

"Naturpleje er en forudsætning for at sikre gode levesteder for de dyr og planter, der hører til forskellige naturtyper. Når områderne gror til i buske, træer og tagrør, så forsvinder de små, sårbare plantearter, og mange af dyrenes levesteder forsvinder også. Afgræsning med kvæg giver stor variation i græsdækket med plads til mange andre plantearter. Det sikrer også levesteder for insekter som sommerfugle, guldsmede og biller. Enge og moser, der plejes med afgræsning, hører til blandt de mest artsrige naturtyper i Danmark. Kreaturerne sørger for, at der kommer lys og luft til jordoverfladen, og med deres trampen skaber de nye voksesteder for små plantearter, som for eksempel orkideer"?

 

 

Galloway kvæg som naturplejer

Afgræsning med Galloway kvæg
Galloway er robuste dyr med god livskraft, og i kraft af deres vægt og størrelse er de ikke så følsomme over for kortere perioder med foderknaphed, når blot de ikke er højdrægtige eller i starten af ammeperioden. I så fald vil det gå ud over kalven. Det er også en forudsætning, at hvis der er sparsomt med foder, skal det kompenseres senere. Generelt er Galloway kvæg gode til naturpleje, da de æder et bredt sortiment af de planter, som gror på disse arealer. De afgræsser gerne både fugtige og tørre områder. Helst æder de friske grønne skud, hvor smagen er bedst, men som drøvtyggere har de behov for også at æde grovere materiale, og dermed får man en afgræsning, hvor der tages noget over hele arealet og her er Galloway serdeles egnet. Samtidig bevirker dyrenes færdsel, at vissen plantevækst trædes ned og giver plads for ny vækst med bedre foderværdi. Galloway er eminente helårs græsser.

 
Naturkvæg.dk til forbedring af naturen.--- Helårs afgræsning af naturen gør en forskel.